Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

3024 913a 500
Reposted fromkimik kimik
0599 61f4

John Baldessari

Reposted fromkimik kimik
1846 7c85 500
Reposted fromkimik kimik
3049 84bf 500
Reposted fromkimik kimik
kashkash
9211 53eb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMigotliwa Migotliwa
9255 d549 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaMigotliwa Migotliwa
kashkash
kashkash
6644 81c4
4751 f2d2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaMigotliwa Migotliwa
kashkash
Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”
w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka
szczególnie wtedy
— Bartłomiej Jobczyk
kashkash
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viaoversensitive oversensitive
Jak pytają co u mnie, to już nie odpowiadam. Za wiele razy usłyszałem “kurwa, przesadzasz”

empiryk

(via

empiryk

)

Reposted fromdivi divi viaoversensitive oversensitive
kashkash
8692 174e
2687 8b75 500

neckkiss:

LOVE

kashkash

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaoversensitive oversensitive
kashkash
1741 8566 500
Reposted frominpassing inpassing viaoversensitive oversensitive
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viaoversensitive oversensitive
kashkash
9139 c61a 500
Reposted fromparamour paramour viaoversensitive oversensitive
3218 3e5a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl